Meadows pierdere în greutate commerce ga.


meadows pierdere în greutate commerce ga

Aceastå carte îi este dedicatå lui Nancy, soÆia mea çi prietena mea cea mai bunå, cu dragoste. Aceastå carte le este dedicatå soÆiei mele, Punam, çi celor douå fiice ale mele, Carolyn çi Allison, cu multå dragoste çi recunoçtinÆå.

meadows pierdere în greutate commerce ga

Bun venit lui Kevin Lane Keller! Sunt foarte bucuros så vi-l prezint pe profesorul universitar Kevin Lane Keller, coautorul meu la aceastå a douåsprezecea ediÆie a Managementului marketingului! Kevin este recunoscut ca unul dintre teoreticienii de frunte ai generaÆiei sale.

meadows pierdere în greutate commerce ga

Actualmente profesor de marketing al catedrei E. Studiile sale de cercetare çi lucrårile publicate au deschis cåi noi în domeniul mårcilor, creårii mårcilor çi capitalului de piaÆå al mårcilor, fiind adeseori citate çi recunoscute public cu numeroase distincÆii. MulÆumitå eforturilor sale neobosite, am deplinå încredere cå am reuçit, împreunå, så dåm tiparului cea mai bunå ediÆie de pânå acum a acestei cårÆi.

meadows pierdere în greutate commerce ga

Speråm cå veÆi citi aceastå meadows pierdere în greutate commerce ga cu aceeaçi plåcere cu care am scris-o noi çi cå vå va servi drept resurså practicå atât pe durata studiilor, cât çi pe cea a carierei dumneavoastrå profesionale.

Cuprins pe scurt.

meadows pierdere în greutate commerce ga